Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CRUISERSHOP.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego CRUISERSHOP.PL oraz sposób i warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem w/w Sklepu internetowego.
2. Sklep internetowy jest dostępny pod adresem internetowym www.cruisershop.pl
3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Jakuba Tupajkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PTGH Jakub Tupajka, Kręczki, ul. Lucerny 1C lok. 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Określone w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:
- Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
- Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
- Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
- Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.cruisershop.pl
- Sprzedawca – Jakub Tupajka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PTGH Jakub Tupajka, Kręczki, ul. Lucerny 1C lok. 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 521-343-75-16, REGON 360409546, adres poczty elektronicznej: biuro@ptgh.pl
 - Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia, na co składa się wybór Produktu, wypełnienie formularza zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia wraz ze zobowiązaniem do zapłaty ceny oraz kosztów dostawy.
2. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w Sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
4. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy. O łącznym koszcie zamówienia (cena produktu powiększona o koszty dostawy) Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży i zobowiązania do zapłaty ceny.
5. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata ceny przez Klienta oraz opłacenie kosztów dostawy.

III. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Zapłata za produkt następuje:
a) za pośrednictwem przelewu bankowego na numer rachunku Sprzedawcy podany w wiadomości e-mail przy potwierdzeniu otrzymania Zamówienia.
b) Za pośrednictwem przelewu dokonanego z wykorzystaniem serwisu Dotpay
2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

IV. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) Odbiór osobisty pod adresem Cruiser Shop ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice w godz. 10-16 po okazaniu dowodu złożenia zamówienia oraz zapłaty ceny
b) Przesyłka pocztowa
c) Przesyłka kurierska

5. Termin wysłania Produktu do Klienta w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej wynosi do 7 Dni Roboczych.
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się począwszy od dnia następnego po dniu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

V. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w opisie Produktu w Sklepie internetowym.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
a) pisemnie na adres: PTGH Jakub Tupajka, Kręczki, ul. Lucerny 1C lok. 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tupajkaj@gmail.com;
4. W opisie reklamacji Klient powinien zawrzeć: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną w całości.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na własny koszt.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub w formie elektronicznej. Przykładowy, niewiążący, wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Wszelkie możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, ponosi on we własnym zakresie.
8. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
10. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

VII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądać ich usunięcia.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych zawiera Polityka prywatności dostępna na stronie internetowej Sklepu internetowego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zmiana Regulaminu dokonana po złożeniu przez Klienta Zamówienia nie wpływa na to Zamówienie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.07.2017r.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl